Eben-Haëzerschool
 De Medezeggeschapsraad (MR) 

Index:

           Wat is de MR?
           Wie zitten er in de MR?
           Wie zitten er namens onze school in de GMR?
           Wat zijn de taken van de MR?
           De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over onder als:
           Wat zijn de rechten/bevoegdheden van de MR?
           Wat betekent de MR voor u als ouder?
           Wat betekent de MR voor de leerkracht?
           Hoe komt u in de MR?
           Hoe kunt u de de MR bereiken?
           Notulen

Wat is de MR?
De MR geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school zelf. Het ministerie van OCW vindt het belangrijk dat alle betrokkenen hierover zoveel mogelijk kunnen meepraten. Daarom beschikken scholen over een MR. Besluiten die de directie en/of het schoolbestuur neemt, worden  voorgelegd aan de MR. Vanwege het feit dat er meer scholen door het Mantum bestuurd worden, is er ok een gemeenschapelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Wie zitten er in de MR?

 
 Rianne den hollander
(Leerkracht,IB)
 
 Tessa van Dam 
(Ouder, Secretaris)
 Annelies de Jong
(Leerkracht)
 
 Annemarie Salome
(Ouder, Voorzitter)
 Wie zitten er namens onze school in de GMR?
 
 Rianne den Hollander
(Leerkracht) 
 Dhr. Lamper      
(Ouder)
 


Wat zijn de taken van de MR?
Besluiten die de directie en/of het schoolbestuur wil nemen, worden voorgelegd aan de MR. Op zijn beurt kan de MR elk standpunt dat zij heeft altijd kenbaar maken aan de directie of het schoolbestuur.

De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over onder als:
* personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie)
* het schoolplan
* de besteding van geld en gebouwen
* het vaststellen van vakanties en vrije dagen
* communicatie en betrokkenheid naar ouders
* veiligheid ( in en rond de school).

Wat zijn de rechten/bevoegdheden van de MR?
De Wet Medezeggenschap Onderwijs onderscheidt een drietal algemene rechten voor de MR:
1. Informatierecht
Het informatierecht houdt in dat het bevoegd gezag (bestuur en directie) de MR alle inlichtingen, die zij voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft, tijdig verstrekt. Het bevoegd gezag moet dit ongevraagd doen, maar moet ook op verzoeken van de MR ingaan.
2. Recht op overleg
Het recht op overleg houdt in dat de MR door het bevoegd gezag in de gelegenheid wordt gesteld de algemene gang van zaken in de school te bespreken. Het bevoegd gezag en de MR komen ook bijeen indien daarom onder opgave van redenen door een van de partijen wordt verzocht.
3. Initiatiefrecht
Het initiatiefrecht betekent dat de MR bevoegd is tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen. Bovendien mag de MR daarover aan het bevoegd gezag voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.

Daarnaast heeft de MR de volgede bevoegdheden:
1. Instemmingsrecht
Het instemmingsrecht wil zeggen dat voor bepaalde in het reglement van de MR genoemde besluiten het bevoegd gezag vooraf de instemming van de MR nodig heeft. Het bevoegd gezag mag het besluit niet uitvoeren als deze instemming ontbreekt.
2. Adviesrecht
Bij het adviesrecht gaat het erom dat bij een aantal in het reglement vastgelegde aangelegenheden het bevoegd gezag advies moet vragen aan de MR. Het bevoegd gezag mag een advies beargumenteerd naast zich neerleggen.

Wat betekent de MR voor u als ouder?
Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigt de ouders van de school. De MR behandelt geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben.

Wat betekent de MR voor de leerkracht?
De MR is een soort ondernemingsraad. De leerkrachten in de MR behartigen de belangen die alle personeelsleden aangaan. Via de MR kunnen de leerkrachten hun stem laten gelden ten aanzien van het beleid en de organisatie. De MR behandelt geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben.

Hoe komt u in de MR?
Elk jaar verlaat één MR-lid de MR. Waardoor er een nieuwe vacature ontstaat.
Bent u enthousiast geworden en lijkt het u leuk om in de MR een bijdrage te leveren aan het onderwij? Aarzel dan niet en stel u kandidaat bij een volgende verkiezing.

Hoe kunt u de de MR bereiken?
Vragen en of opmerkingen kunt u sturen aan de secretaris Trudy van der Hout via ons email adres: MR@ehssg-mantum.nl

Notulen

Notulen MR Okt 2014

Notulen MR Nov 2014

Notulen MR Jan 2015

Notulen MR April 2015

Notulen MR Juni 2016

Notulen MR Oktober 2016

Notulen MR November 2016

Notulen MR Januari 2017

Notuelen MR Maart 2017

Notulen MR Juni 2017

Notulen MR September 2017