Onderwijs

Doel van ons onderwijs

Het belangrijkste doel van ons reformatorisch onderwijs is de kinderen op te voeden en te onderwijzen tot zelfstandige persoonlijkheden, die God naar Zijn Woord willen dienen. We leren de kinderen om hun gaven te besteden tot Gods eer en tot zegen van de medemens. Wij beseffen dat het realiseren van bovenstaand doel alleen mogelijk is door Gods genade. De leerkrachten kunnen hiervoor als middel door God gebruikt worden.
 
Verder streven we een ononderbroken ontwikkelingsproces na, zodat een leerling in principe de basisschool in acht jaar kan doorlopen. Daarbij gaat het, naast het aanleren van Bijbelse waarden en normen, om het ontwikkelen van de zintuigen, het gevoel, het verstand en de creativiteit. Voor de diverse ontwikkelings- en vakgebieden hanteren wij de door de overheid vastgestelde (kern)doelen als leidraad voor ons onderwijs.
 

Pedagogisch klimaat

Het realiseren van bovenstaande doelstellingen is alleen mogelijk binnen een goed opvoedkundig klimaat. Alleen dan zullen kinderen met plezier naar school gaan en tegelijkertijd veel leren. Onder een goed pedagogisch klimaat verstaan wij een klimaat waarbinnen ieder kind veiligheid, rust en structuur wordt geboden, waarbinnen gezag wordt uitgeoefend en geaccepteerd, en waarbinnen leerkrachten rekening houden met de eigen aard van ieder kind en leerlingen elkaar respectvol behandelen. Begrippen als respect, waardering en saamhorigheid staan in de omgang met elkaar centraal.
Wij hebben tevens een 2-jarige training gevolgd om gecertificeerd 'Vreedzame School' te worden. Hierbij werken we onder andere aan een fysiek en sociaal veilige school, goed burgerschap, democratische besluitvorming en conflicthantering waarbij leerlingen zelf verantwoordelijkheid krijgen. Meer informatie hierover kunt op op deze pagina vinden.
 

Inrichting van ons onderwijs

Wij geven vorm aan passend onderwijs, zodat de leerlingen op hun niveau voldoende uitdaging geboden wordt. Dit begint al met een goede samenwerking met Okidoki, de organisatie voor kinderopvang, peuterspeelzaal en BSO die in onze school zit. Door de korte lijnen tussen pedagogisch medewerkers en leerkrachten, kunnen we een warme overdracht van kinderen realiseren. Tevens is er al vroeg zicht op de ontwikkeling van de kinderen, wat ons helpt om snel een passend aanbod te kunnen realiseren.
 
In de groepen 0, 1 en 2 wordt via de principes van ontwikkelingsgericht onderwijs gewerkt. De nadruk ligt op het spelend leren, waarbij aangesloten wordt bij de belevingswereld van het jonge kind. Met behulp van allerlei ontwikkelingsmaterialen, zoals puzzels, spellen en constructiemateriaal, wordt de ontwikkeling gestimuleerd. Het onderwijs aan de groepen 1 en 2 kent geen vakken, maar gaat uit van ontwikkelingsgebieden. Een aantal belangrijke gebieden zijn: godsdienstige ontwikkeling, taalontwikkeling (waaronder Engels), sociale ontwikkeling en motorische ontwikkeling. Het onderwijs in de verschillende vakgebieden wordt daarbij thematisch aangeboden: vanuit een bepaald thema worden kennis en vaardigheden aangeleerd. Ontwikkelingsgericht onderwijs doet een beroep op de creativiteit en het denkvermogen van het kind. Kinderen putten uit eigen ideeën, beeldmateriaal en leergesprekken. Leerkrachten laten dit in de opdrachten terugkomen. Het resulteert in leerlingwerk waarin het persoonlijke ontwikkelingsniveau van het kind is af te lezen. Nieuwe leerdoelen worden aangeboden in de zone van de naaste ontwikkeling.
 
Vanaf groep 3 wordt gewerkt met het zogenaamde leerstofjaarklassensysteem. Dit betekent dat kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar in (jaar)groepen worden geplaatst. Binnen een jaar dienen zij zich een bepaalde hoeveelheid leerstof eigen te maken om daarna door te kunnen stromen naar een hogere jaargroep.
Groep 3 vormt een overgangsjaar als het gaat om de inrichting van het onderwijs. In deze groep is een mengvorm van ontwikkelingsgericht onderwijs en het leerstofjaarklassensysteem in ontwikkeling. Dit houdt in dat er (veelal in de middag) ook thematisch gewerkt wordt aan leerdoelen. Daarnaast hebben de hoofdvakken lezen, schrijven en rekenen een belangrijke plek. De leerstof van deze vakken worden deels ook thematisch verwerkt.
 
Binnen een jaargroep houden we zoveel mogelijk rekening met de verschillen in gaven en talenten van de kinderen. We doen dat door gedifferentieerd onderwijs aan te bieden. Dit betekent dat de instructie en verwerking van de leerstof betreffende de kernvakken (rekenen, taal/spelling, (begrijpend) lezen) op verschillende niveaus wordt aangeboden. Daarnaast stellen we aan de meerbegaafde leerlingen hogere eisen door hen bijvoorbeeld meer en moeilijker leerstof aan te bieden. Leerlingen die meer moeite hebben met een of meer vakken krijgen minder en eenvoudiger leerstof aangeboden. Voor meer- en hoogbegaafden hebben wij een passend aanbod, onder begeleiding van onze meer- en hoogbegaafdheidsspecialist. 
 

Kwaliteit van ons onderwijs

Onze school heeft van de Onderwijsinspectie 'basistoezicht' ontvangen. Dit houdt in dat de inspectie beoordeeld heeft dat ons onderwijs van voldoende kwaliteit is.
Wij geven degelijk onderwijs met doorgaans goede resultaten. Afhankelijk van de samenstelling van de groepen, scoren wij op of boven het landelijk gemiddelde. Door een goede monitoring van de resultaten door de jaren heen, kunnen we de resultaten duiden en voorzien welke scores behaald zullen worden aan het einde van de schoolloopbaan.
Wij volgen de leerlingen tijdens hun kleutertijd met het observatiesysteem Leerlijnen ParnasSys.
Wij volgen de leerlingen vanaf groep 3 met behulp van de tussentijdse toetsen van Leerling in Beeld en de doorstroomtoets voor groep 8.
De aansluiting op het Voortgezet Onderwijs is naar wens en conform verwachting. We hebben een warme overdracht met de VO-scholen, met name scholen voor christelijk en reformatorisch voortgezet onderwijs.

 

Schoolgids

Meer informatie over het onderwijs op onze school kunt u vinden in de schoolgids.